Bevraging ‘Wonen in Dendermonde’

Dendermonde is een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die jaarlijks een groot aantal nieuwe bewoners aantrekt. Hierdoor stijgt de vraag naar woongelegenheden. Het lokaal bestuur wil voorbereid zijn op deze evolutie en voert daarom een studie uit, in samenwerking met studiebureau Antea Group.

EnquĂȘte

De studie gaat van start met een enquĂȘte die de woonwensen van alle Dendermondenaren in kaart brengt. De vragen peilen naar de huidige woonsituatie, hoe men wil wonen en leven in Dendermonde, hoe een woning er moet uitzien en welke voorzieningen moeten op wandelafstand aanwezig zijn.

Deelnemen kan van 7 april tot 7 mei 2021

Woonbeleid 2.0

De enquĂȘte kadert binnen een grootschalige woonbehoeftestudie, die uit meerdere onderdelen bestaat. Naast woonwensen, wordt onderzocht wat het huidige en het te verwachtte toekomstige aanbod is van verschillende types woningen in Dendermonde en per deelgemeente. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige vraag. Daarbij wordt rekening gehouden met heel wat factoren, zoals verhuisbewegingen en wijzigingen in gezinssamenstellingen.

Door vraag en aanbod met elkaar te vergelijken, kunnen we sterkte- en pijnpunten blootleggen en beleid voeren. In de studie wordt de woonbehoefte nl. in kaart gebracht tot 2035.

Visie op wonen

Na de zomervakantie, wanneer de resultaten van de woonbehoeftestudie en de enquĂȘte verwerkt zijn, zal op basis van de uitkomst gewerkt worden aan een ruimtelijke visie voor een aantal specifieke, onbebouwde, woongebieden. Daarvoor zal het lokaal bestuur een participatief traject uitstippelen.

Tot slot, zal de studie ook handvatten aanreiken voor het beoordelen van vergunningen. Het gaat daarbij onder mee waar meergezinswoningen wel of niet gewenst zijn, woondichtheid, voorwaarden voor groen en mobiliteit 
.

Tegen eind dit jaar, wanneer de studie afgerond is, wil de stad met haar vernieuwde visie rond wonen naar buiten komen.

Voor wie?

Jongeren

Gezinnen

Senioren

Mensen met een verhuiswens.

Hoe aanvragen?

  1. De enquĂȘte digitaal invullen.
  2. Of, onderstaande QR-code scannen met je smartphone.
  3. Of, een papieren versie van de enquĂȘte is verkrijgbaar in het Huis van het Kind De Kroon tijdens onze openingsuren.
    • ingevulde exemplaren deponeren in de collectebus ter plaatse
    • per post opsturen naar Lokaal bestuur Dendermonde,
      t.a.v. dienst RO en stadsontwikkeling, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Leeftijdsgroepen: Geen categorie

Terug