Stedelijke adviesraad LOK

Als stedelijke adviesraad wil het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) de thema’s kinderopvang en opvoedingsondersteuning op de kaart zetten in Dendermonde. In de adviesraad zetelen zowel aanbieders van kinderopvang als gebruikers, aangevuld met organisaties die naar een aanbod hebben naar ouders en/of gezinnen. Het LOK heeft de opdracht het lokaal bestuur te adviseren:

  1. over de opmaak van het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning
  2. over de uitvoering en bijsturing van dit beleid
  3. bij de opstart van nieuwe of uitbreiding van bestaande opvangvoorzieningen

Werking

Het LOK bestaat uit 3 verschillende werkgroepen:

  • Lokaal Loket kinderopvang
  • Kinderen in kwetsbare gezinnen
  • Nieuw decreet IBO

Werkgroepen die in het verleden uit het LOK ontstonden:

  • Werkgroep ‘Huis van het Kind’: advies
  • Werkgroep ‘Samenwerking IBO-scholen’: voorbereidend werk voor Gemelde Opvang

De adviesraad komt 4 keer per jaar samen.

Interesse?

Heb je een mening over de kinderopvang, de voor- en naschoolse of vakantieopvang van jouw kind? Wil je mee nadenken over het kinderopvangbeleid? Stel je dan kandidaat voor het LOK, Lokaal Overleg Kinderopvang! Jouw kandidatuur wordt besproken op het eerstvolgende LOK.

Terug